Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2021-05-27

Så hanteras dina uppgifter

De uppgifter om dig som registreras är personnummer, vårdkontakter, diagnos, behandling, provresultat, anfall och medicinska ställningstaganden. I sammanställningarna, som görs på gruppnivå, går det inte att identifiera enskilda uppgifter om dig. Uppgifterna samlas in från patientjournalen hos vårdgivaren och från dig själv. Dina uppgifter i kvalitetsregistret får bara användas för att utveckla och säkra barnepilepsivårdens kvalitet, framställa statistik och för forskning inom hälso- och sjukvården. Uppgifterna får bara lämnas ut efter sekretessprövning. Innan någon får forska på uppgifter i BEpQ måste det godkännas av en Etikprövningsnämnd.

Sekretess

Dina uppgifter i kvalitetsregistret skyddas av hälso- och sjukvårdssekretessen i offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär som huvudregel att uppgifter om dig endast får lämnas ut från registret om det står klart att varken du eller någon närstående till dig lider men om uppgiften lämnas ut.

Säkerhet

Dina uppgifter skyddas mot obehöriga. Det finns särskilda krav så att bara den som har behov av uppgifterna får ha tillgång till dem, att det ska kontrolleras att ingen obehörig tar del av uppgifter, att dina uppgifter skyddas genom kryptering samt att inloggning för att ta del av uppgifter bara får ske på ett säkert sätt.

Din vårdgivare är personuppgiftsansvarig för hanteringen i samband med att uppgifter om dig samlas in och lämnas ut till BEpQ. Centralt personuppgiftsansvarig myndighet för BEpQ är Regionstyrelsen i Region Jönköping.

Åtkomst

Din vårdgivare får ta del av de uppgifter som de lämnar till kvalitetsregistret. Ingen annan vårdgivare har åtkomst till dessa uppgifter. Som ansvarig för registret kan behörig personal hos Regionstyrelsen i Region Jönköping också ta del av uppgifter om dig.

Borttagning av uppgifter

I enlighet med patientdatalagen tas dina uppgifter bort när de inte längre behövs för att utveckla och säkra barnepilepsivårdens kvalitet.